Turkey 1995/Priene Temple of Athena

Previous | Home | Next