Greek Isles 1998/Detail of Parthenon 5/23/1998

Previous | Home | NextParthenon Detail