Japan 1978/Kamakura Daibutsu - 6/27/1978

Previous | Home | Next

Kamakura Daibutsu