USSR 1978/Nizhny Novgorod from the Train - 6/15/1978

Previous | Home | Next

Nizhny Novgorod